De pedagogisch medewerkers geven inhoud aan de pedagogische uitgangspunten en de opvoedingsdoelen binnen de organisatie. Het open werken vraagt een flexibele en professionele werkhouding van de pedagogisch medewerker om enthousiasme en inlevingsvermogen. Bij Lieve Schoot B.V/ worden pedagogisch medewerkers geschoold binnen verschillende organisaties en interne ook natuurlijk. Jaarlijks is er voor de medewerkers een studiedag over nieuwe methodes of waar de kennis over de bestaande methodes opgefrist wordt..

De kinderen worden opgevangen door een deskundige pedagogische medewerker die vanuit de pedagogische visie van  Lieve Schoot B.V. een relatie aangaat met de kinderen. Het is de taak van de pedagogische medewerker om de klimaat te scheppen waarbinnen ieder kind tot zijn recht komt en de zorg en aandacht krijgt die hij nodig heeft. Ieder kind heeft behoefte aan warmte, liefde en een knuffel en die geven wij graag. Er is altijd een goede balans tussen afstand en nabijheid tussen de pedagogische medewerker  en het kind.

Kinderopvang beschouwen wij als een professionele dienstverlening. Dit vraagt om een goed opgeleide pedagogische medewerker. De pedagogische medewerker is zich bewust van de pedagogische uitgangspunten van Lieve Schoot en draagt deze uit naar de kinderen en hun ouders. De pedagogische medewerker beschikt over vaardigheden om de kinderen zowel individueel als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden. Alle pedagogische medewerkers beschikken over de vereiste diploma’s onder anderen SPW 3 of SPW 4 en over een verklaring omtrent gedrag van het ministerie van justitie. De GGD inspecteert ieder jaar als onze pedagogische medewerkers op deze gegevens .

Scholingsplan

Ter bevordering van de pedagogische kwaliteit van kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V. is er een scholingsplan opgesteld. Hierin zijn verschillende scholing opgenomen, wettelijke verplichte scholing, scholing ter bevordering van de pedagogisch kwaliteit, alsmede de interne overleggen ter bevordering van de kennis van de pedagogisch medewerkers. In 2018 wordt er uitvoering gegeven aan het scholingsplan.

Het scholingsplan is voor het jaar 2018. Daarnaast is er een meerjarig ( 5 jaar ) doelstelling beschreven.

Kinderen die opvallen? 

Wat is dat?
Dit is een training voor beroepskrachten in signalering en handelen bij zorgen om kinderen.

Kinderen die opvallen is een training voor professionals in het signaleren, observeren expliciteren van opvallend gedrag dat kan wijzen op ontwikkelingsproblemen en kindermishandling. Daarbij besteden ze ook aandacht aan het voeren van gesprekken met ouders, het zoeken van ondersteuning en het verwijzen naar gepaste ondersteuning.

Wat is het doel?
Het doel van kinderen die opvallen is preventie en systematische signalering in te kinderopvang. Daarbij handelen we signalering van kindermishandeling niet als apart fenomeen, maar als onderdeel van voortdurende alertheid op het welzijn en de ontwikkeling van het kind en zijn gezin. Pedagogische medewerkers leren methodisch te handelen naar aanleiding van signalen en op de juiste manier en het juiste moment toegang tot zorg voor een gezin te bevorderen.

Wat is triple P ?
Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding. Deze website is voor instellingen en gemeenten die geïnteresseerd zijn om Triple P aan te bieden. U vindt hier de mogelijkheden voor advies bij de implementatie van Triple P en trainingen voor professionals.