Mochten er, om wat voor redenen dan ook, klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding, de hygiëne, het materiaal waar mee gewerkt wordt dan kunt u dit melden bij de directie of bij de groepsleidsters. Tevens kunt u ook direct uw klacht neerleggen bij de externe  klachtencom-missie. De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voor dat kinderopvangor-ganisaties op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert.

In elke kinderopvangorganisatie is het verplicht om een klachtencommissie te hebben of om zich aan te sluiten bij een klachtencommissie die werkt voor meerdere instellingen.

Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

 

Klachten regeling KDV Lieve Schoot B.V.

A. Interne klachtenregeling Lieve Schoot B.V.

We hebben een interne klachtenregeling voor de afhandeling van klachten over:

Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouders of een kind;

Of

De overeenkomst tussen de houder en de ouder

Deze klachtenregeling bestaat uit de volgende stappen:

 1. Ouder/verzorger stelt klacht op schrift t.a.v. directie; E. Dogan-Aksoy.
 2. De directie bevestigt de ouder/verzorger schriftelijk de klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen met als bijlage de folder “Klachtenprocedure”;
 3. De klacht wordt door de houder zorgvuldig onderzocht;
 4. De houder houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de klacht;
 5. Directie behandelt klacht zo spoedig mogelijk en overlegt met pedagogisch medewerker(ster) of indien het een klacht over een medewerker van Lieve Schoot B.V. betreft met de desbetreffende persoon;
 6. Ouder/verzorger wordt door directie uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin de klacht wordt behandelt en de mogelijke oplossing die Lieve Schoot B.V. aanbiedt.
 7. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt door de directie en de gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de ouder/verzorger door directie;
 8. De klacht is uiterlijk 6 weken na indiening bij de houder, afgehandeld;
 9. De ouder krijgt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
 10. De houder stelt in haar oordeel een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd;
 11. Indien ouder/verzorger niet akkoord kan gaan met de door Lieve Schoot B.V. geboden oplossing, kan de ouder/verzorger haar klacht deponeren bij de Geschillencommissie deze nemen de klacht in behandeling en een onafhankelijke klachtencommissie zal uitspraak doen, welke bindend is.

B.

Per 1 januari 2016 is het als kinderdagverblijf verplicht je aan te sluiten bij de Geschillencommissie zodat ouders/verzorgers hier terecht kunnen met hun klacht.

Belangrijk is dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn dat zij altijd vrij zijn om direct naar de Geschillencommissie te gaan. Ouders/verzorgers zijn niet verplicht een klacht eerst bij de medewerker(st)er(s) of directie Lieve Schoot B.V. neer te leggen. Op de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/ kunnen ouders en leden van de oudercommissie verdere informatie vinden, waaronder ook brochures en de procedure bij het indienen van een klacht.

We streven naar een open relatie met de ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Door in gesprek te gaan proberen wij er samen met de ouders uit te komen. Mocht het voorkomen dat de ouders en de leiding van Lieve Schoot B.V. deze interne klachtenprocedure niet tot een oplossing komen, dan kunnen de ouders zich wenden tot onze klachtencommissie. Lieve Schoot B.V. is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie KINDEROPVANG.

Deze is te bereiken via de website of telefoonnummer 070 – 310 53 10

of via de reguliere post:

De geschillencommissie

Postbus 90600
2509 LP Den Haag