Op kinderdagverblijf Lieve Schoot B.V. staat het kind centraal. Als een kind ziek is heeft het extra verzorging en aandacht nodig wat wij niet kunnen bieden op het kinderdagverblijf. Wij vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.

Als een kind ziek is neemt de pedagogisch medewerkster  altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerkster van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouders en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt. De regel is wel dat het zieke kind uiterlijk binnen twee uur, na het telefonische contact, opgehaald dient te worden.

Kinderen met een aandoening aan de luchtwegen, zoals astma, zijn gebaat bij een stof arme omgeving. Bij LIEVE SCHOOT B.V. wordt er dagelijks schoongemaakt. Er zijn geen huisdieren in het gebouw en er wordt niet gerookt. Wat verstaan wij onder ziek: Een kind heeft koorts (vanaf 38,5 Een kind is hangerig, huilerig en heeft één op één contact nodig. Een kind heeft een besmettelijke ziekte. (zie richtlijnen hier onder)

Wilt u, als u het idee heeft dat uw kind zich niet lekker voelt, dit ’s morgens melden bij de leidster. Ook als uw kind ’s morgens paracetamol heeft gehad willen wij dit graag weten. Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf wordt er in alle gevallen overleg met u gevoerd over de situatie van uw kind. Eventuele medicatie vragen wij ( indien mogelijk ) zoveel thuis te geven. Is dit niet mogelijk dan vragen wij u het formulier “Medicijngebruik” in vullen en onder te tekenen, waarop u alle voorschriften van het medicijn heeft ingevuld . Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de leidsters.

Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst op het kinderdagverblijf wordt dat kenbaar gemaakt op de voordeur van het dagverblijf en op de deur van de betreffende groepsruimte.

Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is, neemt het kinderdagverblijf direct contact op met de dokter en ouders/verzorgers.

Koorts
Wanneer een kind’ s morgens koorts of verhoging heeft is het beter om het thuis te houden. Vaak worden kinderen in de loop van de dag zieker en is de drukte van de andere kinderen ze teveel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden.

Heeft een kind in avond of nacht voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een paracetamol/zetpil geven dan willen wij daar graag van op de hoogte worden gesteld. Het is niet de bedoeling om het kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar het kinderdagverblijf komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Bij koorts dan 38,5c dient het zieke kind opgehaald te worden.

Medicijngebruik
Op ons kinderdagverblijf zijn geen medicijnen. Eventuele medicatie vragen wij ( indien mogelijk ) zoveel thuis te geven. Is dit niet mogelijk dan vragen wij u het formulier “Medicijngebruik” in vullen en onder te tekenen, waarop u alle voorschriften van het medicijn heeft ingevuld . Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de leidsters.

Dit geld ook voor homeopathische/antroposofische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen. Op het medicijn moet duidelijk staan:

  • de naam van het kind
  • de gebruiksaanwijzing
  • de houdbaarheidsdatum

De ingevulde formulieren zal worden bewaard in het dossier van het kind.

Besmettelijke ziekten
Als een kind een besmettelijke ziekte heeft dat een gevaar kan vormen voor kinderen en volwassenen dan moet het kind thuis blijven tot het besmettingsrisico voorbij is.

Wanneer er een besmettelijke ziekte geconstateerd zijn brengen wij de ouders op de hoogte door een brief op het info bord en de deuren te hangen met daarop informatie over de ziekte. Voor ziekten veroorzaakt door parasieten (mijten, luizen, wormpjes) vragen wij de ouder(s) het kind te behandelen. Mochten wij dit op het kinderdagverblijf ontdekken dan nemen wij contact op met de ouders en vragen wij om het kind op te halen en thuis te behandelen. Het kind mag in principe daarna weer terug komen, mits hij of zij geen andere kinderen meer kan besmetten.

Wanneer er luizen geconstateerd zijn op het kinderdagverblijf reinigen wij de van stof vervaardigde materialen. Over de behandeling van hoofdluis is op het kinderdagverblijf uitgebreide informatie vinden.

Observeren van een zieke kind
Bij (vermoeden van) ziekten en om een inschatting te maken over de mate van ziek zijn zal de pedagogisch medewerker kijken naar de algehele toestand van het kind en niet uitsluitend naar een enkel symptoom. Daardoor kan de pedagogisch medewerker een juiste beslissing nemen als opvang op het kinderdagverblijf niet meer verantwoord is.

De pedagogisch medewerker observeert o.a.:

  • Eet, drink en slaapgedrag.
  • Of er sprake is van verhoging, ze maakt daarbij gebruik van een thermometer.
  • Speelgedrag, sociale contacten en deelname aan het groepsgebeuren.
  • Bij baby’s zal de pedagogisch medewerker extra goed letten op lichaamstaal zoals huilen, contact en beweeglijkheid.
  • Klachten die een kind aangeeft zoals buik en hoofdpijn.
  • Of er sprake is van diarree en/of overgeven.
  • Of er sprake is van uitdrogingsverschijnselen (droge luiers, huilen zonder tranen etc.).