Veiligheid, gezondheid, algemene hygiëne en brandveiligheid

Veilige kinderopvang

Essentieel voor een veilige opvang is natuurlijk dat de kinderen kunnen verblijven in een veilig ingerichte en onderhouden accommodatie, zowel in de verblijfruimten binnen als op onze eigen buitenspeelruimte.

Waar gewerkt wordt met kinderen zijn er altijd risico’s. Kinderen zijn in allerlei opzichten nog in ontwikkeling en kunnen situaties nog niet altijd goed inschatten of overzien. Maar door ons daar goed van bewust te zijn, daar waar mogelijk rekening mee te houden en preventieve maatregelen te nemen, kunnen we die risico’s wel zo veel mogelijk beperken. Dat is een verantwoordelijkheid die wij graag zo goed mogelijk nemen.

Een essentieel onderdeel bij het waarborgen van de veiligheid betreft ook de begeleiding van de kinderen door al onze medewerkers. Zij zijn degenen die op dagelijkse basis de verantwoordelijkheid nemen voor het veilig opvangen van de kinderen. Waarop moeten zij letten in hun begeleiding? Welke taken hebben zij hierin dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks?

Welke afspraken maken wij met de ouders en met de kinderen om een veilige opvang te waarborgen? Wat leren wij de kinderen met het oog op hun veiligheid over bijvoorbeeld spelen bij ramen of over het gevaar van verbranden aan heet water? Hoe versterken wij de kinderen, zodat zij zélf kunnen bijdragen aan hun veiligheid?

Visie op veilige en gezonde kinderopvang

Hoe jonger de kinderen, hoe kwetsbaarder ze zijn voor ongelukjes en ziekten. Dit vraagt om professionele aandacht voor veiligheid en hygiëne. Dit punt heeft binnen Lieve Schoot een hoge prioriteit daarom is het actualiseren en onder de aandacht brengen hiervan een goed gegeven.

Kinderdagverblijf Lieve Schoot ziet het beschermen van kinderen tegen risico’s maar daarentegen het kennis laten maken met kleine risico’s als een opvoedkundige taak. De ruimtes en speelmateriaal zijn veilig en worden door handelen van pedagogisch medewerkers tevens hygiënisch en gezond gehouden. Hiermee wordt een groot deel van de risico’s reeds gereduceerd, voor de overige risico’s leren wij de kinderen hoe zij hier mee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld: een glijbaan kan van alle veiligheidscertificaten voorzien zijn, maar als de kinderen vlak achter elkaar aan glijden zullen zij alsnog botsen en zich wellicht bezeren, om deze reden hebben wij op diverse onderwerpen afspraken gemaakt met onze kinderen over het veilig gebruik van de ruimte en het speelmateriaal. Hierdoor dragen de kinderen ( afhankelijk van de leeftijd) zelf steeds meer bij aan een veilige en hygiënische opvang.

Gezonde kinderopvang

Een gezonde kinderopvang is een hygiënische kinderopvang, waarbij iedereen zich bewust is van de gezondheidsrisico’s.

Omdat het afweersysteem van kinderen volop in ontwikkeling is, zijn kinderen een kwetsbare groep. Ze komen in contact met allerlei ziekteverwekkers, via andere kinderen en doordat ze materialen en toiletten gezamenlijk gebruiken. Daarentegen hebben ze nog geen weerstand opgebouwd.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat er een steriele omgeving wordt gecreëerd waarbij er geen sprake is van ziektekiemen en bacteriën, want op die wijze zullen kinderen nooit de kans krijgen weerstand op te bouwen.

 Onderzoek toont aan dat in een omgeving van drie of meer kinderen het aantal infecties verdubbelt. Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk om (onnodige) overdracht van ziektekiemen tegen te gaan en schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken. Infecties verspreiden zich ook wanneer er nog geen ziekteverschijnselen zichtbaar zijn.

Omdat een kind infecties al kan verspreiden in de fase waarin het zelf nog geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn goede hygiënemaatregelen noodzakelijk.

 

Algemene hygiëne
Een schone omgeving is voor het kind van groot belang. Door consequent te zijn in het nemen van maatregelen wordt de kans op infectieziekten beperkt. Het meest belangrijk is het wassen van de handen na het mogelijk in contact komen met bacteriën. Maar ook het dragen van schone kleding en zelfverzorging van kind en leiding is van groot belang. Door alles regelmatig schoon en grondig te luchten, krijgen ziektekiemen minder kans zich te nestelen en te verspreiden. Handdoeken, theedoeken en vatdoeken worden dagelijks gewassen.

 

Brandveiligheid
Lieve Schoot  voldoet aan alle eisen die de brandweer aan een KDV heeft gesteld. Zo hebben we een blusapparaat, rookmelders, blusdekens, vluchtroute aangebracht. Verwarmingsapparatuur wordt jaarlijks door een erkend bedrijf gecontroleerd. Ook de leiding is goed op de hoogte bij eventuele calamiteiten. Roken en open vuur is binnen Lieve Schoot niet toegestaan.bottom