Groep samen instelling
In het kinderdagverblijf van Kinderopvang Lieve Schoot B.V. wordt gewerkt met 1 groep. Een verticale groep van 0 – 4 jaar. In dit groep kunnen maximaal 13 kinderen verblijven waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers opgevangen worden.

Op het kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft een gevoel van veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert iedere groep een vaste dagindeling, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Een min of meer vaste dagindeling geeft structuur aan een dag en deze wordt als zodanig op een speelse manier steeds meer herkenbaar voor de kinderen. Aan deze structuur ontlenen kinderen veiligheid en rust. Continuïteit en regelmaat zijn erg belangrijk bij de verzorging en opvang van kinderen. Vaste leiding en een vaste dagindeling helpen hier natuurlijk bij. Vaste momenten op een dag zijn voor jonge kinderen herkenbaar. Het gaat hierbij om de terugkerende dingen als eten, slapen en bijvoorbeeld buitenspelen. Het maakt de dag overzichtelijk.

In de groep wordt speelgoed aangeboden dat is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Door middel van het aanbieden van divers spelmateriaal en het doen van ‘groepsactiviteiten’ (zoals zingen, lezen, plakken, verven etc.), stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met andere, jongere kinderen in de groep). Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en ze geven een band tussen de kinderen onderling en de kinderen als groep met de leiding. Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool en inde maatschappij.

De baby’s krijgen hun voeding volgens hun eigen schema. Ook het slaapritme wordt zo veel mogelijk aangehouden naar de eigen behoefte van het kind.

Tussen de voedingen en het slapen door wordt er met de baby’s gespeeld, maar ze zullen ook gestimuleerd worden om zelfstandig te spelen. De dreumesen eten en slapen zoveel mogelijk op vaste tijden. Ook de peuters hebben een vaste dagindeling. De peuters die zo tegen hun vierde jaar aan zitten blijven op. Zo wennen zij vast aan het ritme van de basisschool.

Leidster-kind-ratio
– De verhouding tussen het aantal groepsleidsters en het aantal feitelijke gelijktijdige aanwezige kinderen bedraagt voor de dagopvang tenminste:
– één beroepskracht per vier aanwezige kinderen in de leeftijd tot één jaar;
– één beroepskracht per vijf aanwezige kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
– één beroepskracht per zes aanwezige kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
– één beroepskracht per acht aanwezige kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Stamgroep
de stamgroep is de groep waar het kind de dag doorbrengt. Op de stamgroep staat een vast team. Bij het samenstellen van de stamgroepen wordt rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen.