Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Algemene toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de door Kinderdagverblijf Lieve Schoot. ( hierna Lieve Schoot ) en de ouder overeengekomen cq overeen te komen Plaatsingsovereenkomst en de daarin opgenomen algemene bepalingen, waarin o.a de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen. Bij de totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden is gebruik gemaakt van de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO-groep) en de Branchevereniging (van ondernemers in de kinderopvang) voor dagopvang. Laatstgenoemde Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Ouderenbond en BoinK in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en in werking getreden per september 2005.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op en maken deel uit van alle op basis van de Plaatsingsovereenkomst gesloten cq te sluiten vervolgovereenkomst en, aanbieden, offerte, verrichtte cq te verrichten rechtshandelingen en (overige) handelingen van LIEVE SCHOOT, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is cq wordt overeengekomen.

1.3 Met uitzondering van het sluiten van de Plaatsingsovereenkomst van kinderopvang bedoeld in lid 2, kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Plaatsingsovereenkomst aan derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.

1.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft LIEVE SCHOOT geen toestemming van de ouder voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de ouder voor het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

1.5 Indien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige op de Plaatsingsovereenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één Plaatsingsovereenkomst .

1.6 Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. LIEVE SCHOOT en de ouder zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. LIEVE SCHOOT: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lieve Schoot . gevestigd aan de Derkinderenstraat 52 . 1062 BJ te Amsterdam;

b. Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Tot de kinderopvang worden niet gerekend: het toezicht houden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze; verzorging en opvoeding hetzij in een peuterspeelzaal, hetzij in het kader van de wet op de Jeugdzorg, hetzij op een plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft anders dan gastouderopvang en professionele opvang aan huis.

c. De ouder: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een Plaatsingsovereenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg.

d. Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.

e. Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de LIEVE SCHOOT, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen.

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De ouder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan LIEVE SCHOOT verstrekte gegevens.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is LIEVE SCHOOT daaraan niet gebonden. De Plaatsingsovereenkomst komt dan niet overeenkomst ig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Plaatsingsovereenkomsten.

3.5 LIEVE SCHOOT heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties binden LIEVE SCHOOT niet.

ARTIKEL 4 – De kennismaking

4.1 LIEVE SCHOOT biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de ouder bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken.

4.2 De informatie bevat ten minste de volgende elementen:

− de aard en omvang van de in- of via de vestiging te verlenen opvang en eventuele extra diensten; soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke tijdsduur, eventueel met een minimum; eventuele mogelijkheden van flexibele opvang; plaatsingsprocedure; aard en omvang van de wenperiode;

− (een samenvatting van) het door de onderneming in kinderopvang ontwikkelde pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven; de mededeling dat de uitgebreide versie van het pedagogische beleidsplan op aanvraag beschikbaar is;

− de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken dat er in principe per jaar wordt gehouden;

− het hygiënebeleid, veiligheidsbeleid, medisch handelen, ziektebeleid en privacy policy;

− de wijze waarop de onderneming in kinderopvang aan de Oudercommissie dan wel andere vorm van Ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven;

− de op dit moment geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra diensten inclusief de hoogte van de annuleringskosten en de voorwaarden waaronder annulering mogelijk is; de wijze van betaling. Áls aan een bepaalde betaalvorm meerkosten vastzitten, moet ook over de dan te betalen meerprijs kennismakingsinformatie worden verschaft;

− de klachtenprocedure;

− de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd;

− de getalsverhouding tussen groepsleiding en aantal kinderen per leeftijdscategorie;

− informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;

− de openingstijden en -dagen van de onderneming in kinderopvang alsmede de tijden waarop de kinderen ontvangen worden en de opvang verlaten. Hieronder is begrepen, indien van toepassing, informatie over de wijze waarop de afstand tussen school en onderneming in kinderopvang overbrugd wordt (wijze van vervoer en al dan niet onder begeleiding) en afspraken over het al dan niet zelfstandig naar huis gaan. Verder is hieronder begrepen, indien van toepassing, informatie over de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de school;

− de al dan niet door de onderneming in kinderopvang te verzorgen voeding en, zo ja de eventuele mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken over de voeding en verzorging.

4.3 De ouder kan zich via een inschrijfformulier schriftelijk dan wel elektronisch aanmelden als geïnteresseerde bij LIEVE SCHOOT voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur. De kosten voor deze inschrijving bedragen eur. 100,- en dienen binnen 14 dagen na inschrijving te worden voldaan.

ARTIKEL 5 – Het aanbod

5.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten om een definitieve keuze voor LIEVE SCHOOT door de ouder mogelijk te maken.

5.2 Het aanbod bevat minimaal dezelfde informatie-elementen als genoemd in artikel 4

alsmede:

− de naam en leeftijd van het kind;

− de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede de tijdsduur;

− aanvang en duur van de wenperiode;

− overige specifieke afspraken tussen LIEVE SCHOOT en ouder over de voeding en verzorging van het kind;

− de aangeboden medische handelingen (zie artikel 12 lid 2), zulks indien de ouder daarom heeft verzocht en LIEVE SCHOOT beschikt over de mogelijkheden daartoe;

− de mededeling dat LIEVE SCHOOT op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens zal omgaan en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen.

5.3 De ouder moet binnen de door LIEVE SCHOOT gestelde redelijke termijn laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt.

5.4 Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld van een exemplaar daarvan.

5.5 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.

ARTIKEL 6 – De Plaatsingsovereenkomst

6.1 De Plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de ouder een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke handtekening aan LIEVE SCHOOT retourneert en LIEVE SCHOOT deze heeft ontvangen. LIEVE SCHOOT bevestigt de Plaatsingsovereenkomst aan de ouder. Daardoor ontstaan, anders dan door het insturen van het inschrijfformulier (zie artikel 3 lid 3), ook voor de ouder verplichtingen.

6.2 Incidentele wijzigingen in de opvang laten de Plaatsingsovereenkomst onverlet.

ARTIKEL 7 – Het plaatsingsgesprek

7.1 Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt LIEVE SCHOOT de ouder uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de ouder en zijn of haar kind besproken. LIEVE SCHOOT en de ouder spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).

 

7.2 LIEVE SCHOOT wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:

− LS gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;

− de ouder als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

7.3 LS en ouder bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk dan wel elektronisch.

ARTIKEL 8 – Duur, wijziging en beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst

8.1 De Plaatsingsovereenkomst duurt tot de vierde verjaardag van het kind. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de Plaatsingsovereenkomst , wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.

8.3 Bij overlijden van het kind is de Plaatsingsovereenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de ouder en LIEVE SCHOOT het recht om de Plaatsingsovereenkomst per direct te beëindigen.

8.4 Een Plaatsingsovereenkomst wordt gesloten voor de maximale tijdsduur genoemd in lid 1 of een overeengekomen kortere tijdsduur (bijvoorbeeld van één jaar).

Elk der partijen heeft het recht de Plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur op te zeggen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzeggen dient te geschieden tegen het einde van de maand. Een en ander laat onverlet zijn of haar overige rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden.

8.5 LIEVE SCHOOT kan de Plaatsingsovereenkomst met een ouder waarvan het kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat betaling heeft plaats gevonden met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de ouder direct betaalt. Gebeurt dat laatste niet dan mag LIEVE SCHOOT de opvang van het kind met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat dit de ouder ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die twee maanden te betalen.

ARTIKEL 9 – Toegankelijkheid

9.1 LIEVE SCHOOT is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen LIEVE SCHOOT en ouder.

9.2 LIEVE SCHOOT behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen LIEVE SCHOOT  en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.

9.3 Wanneer de ouder het niet eens is met de door LIEVE SCHOOT geweigerde toegang op grond van het lid 2, kan hij dit aan de Klachtencommissie voorleggen. Een beslissing daarover van de Klachtencommissie is bindend voor partijen. Zolang de Klachtencommissie nog geen uitspraak heeft gedaan mag LIEVE SCHOOT de plaats niet opzeggen en blijft voor de ouder de verplichting in stand om te betalen overeenkomst ig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

9.4 Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft LIEVE SCHOOT het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot LIEVE SCHOOT te weigeren en de Plaatsingsovereenkomst op te zeggen. LIEVE SCHOOT kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.

9.5 LIEVE SCHOOT en ouder zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op LIEVE SCHOOT afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.

ARTIKEL 10 – De prijs en prijswijzigingen

10.1 De prijs die de ouder moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

10.2 Prijswijzigingen worden door LIEVE SCHOOT tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn.

ARTIKEL 11 – Annulering

11.1 Vanaf het moment van ondertekening van de Plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de Plaatsingsovereenkomst heeft de ouder de mogelijkheid de Plaatsingsovereenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedragen de verschuldigde betaling voor twee maanden. LIEVE SCHOOT moet bij het doen van het aanbod de ouder informeren over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten.

ARTIKEL 12 – De Dienst

12.1 LIEVE SCHOOT  staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de Plaatsingsovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.

12.2 LIEVE SCHOOT treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat LIEVE SCHOOT optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen in LIEVE SCHOOT.

12.3 LIEVE SCHOOT kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien LIEVE SCHOOT daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.

12.4 De ouder is bij het brengen van het kind naar LIEVE SCHOOT verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. LIEVE SCHOOT is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.

12.5 LIEVE SCHOOT kan van de ouder eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt en deze persoon introduceert aan LIEVE SCHOOT.

12.6 LIEVE SCHOOT en de ouder dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling over het kind.

12.7 LIEVE SCHOOT houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de ouder.

12.8 Bij het stelselmatig (meer dan 2 keer per maand) te laat halen van zijn of haar kind kan LIEVE SCHOOT aan de ouder een bedrag van € 35,- per keer in rekening brengen.

ARTIKEL 13 – Vakmanschap en materiële verzorging

13.1 LIEVE SCHOOT staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht volgens de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. LIEVE SCHOOT voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

13.2 Personen werkzaam bij LIEVE SCHOOT zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan LIEVE SCHOOT vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op dat moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien LIEVE SCHOOT redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt LIEVE SCHOOT dat de werknemer, binnen een door LIEVE SCHOOT vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

ARTIKEL 14 – De betaling / Niet-tijdige betaling

14.1 De ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan LIEVE SCHOOT.

14.2 Betaling op basis van automatische incasso geschiedt eens per maand,  één maand vooruit. Bij niet automatisch te incasseren facturen door bijvoorbeeld saldo tekort verzend LIEVE SCHOOT een betalingsherinnering en geeft de ouder de gelegenheid om uiterlijk op de 15e van de maand het verschuldigde bedrag op de rekening van LIEVE SCHOOT te hebben bijgeschreven. Na het verstrijken van deze betalingstermijn en het uitblijven van betaling is de ouder in verzuim. Verder waarschuwt de ouder in deze betalingsherinnering voor de situatie dat op grond van artikel 7 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald.

14.3 Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt LIEVE SCHOOT rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

14.4 Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan LIEVE SCHOOT ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden.

ARTIKEL 15 – Hoofdelijkheid

Indien twee of meer personen als ouder partij zijn bij de Plaatsingsovereenkomst , dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk jegens CK voor de volledige nakoming van de (betalings) verplichtingen die voor ieder van hen uit de Plaatsingsovereenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 16 – Gegevens van de ouder

15.1 De gegevens welke bij het tot stand komen van de Plaatsingsovereenkomst door de ouder dienen te worden verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

15.2 LIEVE SCHOOT zal de door de ouder verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen.

15.3 De ouder zal LIEVE SCHOOT steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens.

ARTIKEL 17 – Overmacht

16.1 LIEVE SCHOOT zal niet worden gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 LIEVE SCHOOT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de Plaatsingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.3 Voor zover KS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LIEVE SCHOOT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De ouder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Plaatsingsovereenkomst .

ARTIKEL 18: Intellectueel eigendom

17.1 Alle door LIEVE SCHOOT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Plaatsingsovereenkomst en, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de ouder en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van LIEVE SCHOOT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 19 – Geheimhouding

18.1 Alle partijen (o.a. LS en de ouder(s)) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, LIEVE SCHOOT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LIEVE SCHOOT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LIEVE SCHOOT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de ouder niet gerechtigd tot ontbinding van de Plaatsingsovereenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 20 – Aansprakelijkheid Lieve Schoot en ouder

19.1 Partijen zijn aansprakelijk voorzover dit uit de wet of de Plaatsingsovereenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 21 – Klachtenprocedure

20.1 Klachten over de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LIEVE SCHOOT tijdig nadat de ouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de ouder zijn of haar rechten terzake verliest.

20.2 De klacht wordt behandelt volgens Plaatsingsovereenkomst en de interne klachtenprocedure van LIEVE SCHOOT. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure bestaat Ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

20.3 Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor externe onafhankelijke Klachtencommissie. Informatie over de klachtencommissie is te verkrijgen op de vestiging.

ARTIKEL 22 – Afwijking

21.1 Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen LIEVE SCHOOT en de ouder worden vastgelegd.

ARTIKEL 23 – Wijziging

22.1 LIEVE SCHOOT behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Plaatsingsovereenkomst en van toepassing te verklaren. LIEVE SCHOOT zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

ARTIKEL 24 – Slotbepalingen

23.1 Indien de ouder zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, kan LIEVE SCHOOT, zonder opgaaf van redenen, de plaatsing direct beëindigen, zonder dat dit de ouder ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog het tot dan toe verschuldigde bedrag te betalen.

23.2 LIEVE SCHOOT en de ouder zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 bottom