Veiligheid, gezondheid, algemene hygiëne en brandveiligheid

Hoe jonger de kinderen, hoe kwetsbaarder ze zijn voor ongelukjes en ziekten. Dit vraagt om professionele aandacht voor veiligheid en hygiëne. Dit punt heeft binnen Lieve Schoot een hoge prioriteit daarom is het actualiseren en onder de aandacht brengen hiervan een goed gegeven. Conform de Wet kinderopvang voert Lieve Schoot  jaarlijks risico-inventarisaties uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De nieuwe Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvang in Nederland een risico inventarisatie Veiligheden Gezondheid uit te voeren. De inventarisatie staat uitgebreid omschreven in de map ‘’ risico – inventarisatie ‘’, die ter inzage op elke groep aanwezig is. Lieve Schoot  wordt door de GGD gecontroleerd.

Veiligheid

  • De leiding van de KDV is zich bewust van het belang van de hygiëne.
  • Mede door de jaarlijks risico inventarisatie blijft Lieve Schoot alert op alles in en rondom de KDV.
  • De risico inventarisatie bevat alle risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Dit wordt getoetst door de GGD inspectie kinderopvang.

Gezondheid
Kinderen die ziek zijn hebben extra aandacht en zorg nodig, en kunnen om die reden beter thuis in een rustige omgeving verzorgd worden. Daarnaast zijn er een aantal ziektebeelden die een groot besmettingsgevaar met zich mee brengen, bv diarree. Als een kind ziek is, of er andere redenen zijn die het welbevinden van het kind blijven schaden, bepaalt Lieve Schoot  of het verantwoord is om het kind binnen Lieve Schoot te laten verblijven.

Algemene hygiëne
Een schone omgeving is voor het kind van groot belang. Door consequent te zijn in het nemen van maatregelen wordt de kans op infectieziekten beperkt. Het meest belangrijk is het wassen van de handen na het mogelijk in contact komen met bacteriën. Maar ook het dragen van schone kleding en zelfverzorging van kind en leiding is van groot belang. Door alles regelmatig schoon en grondig te luchten, krijgen ziektekiemen minder kans zich te nestelen en te verspreiden. Handdoeken, theedoeken en vatdoeken worden dagelijks gewassen.

Brandveiligheid
Lieve Schoot  voldoet aan alle eisen die de brandweer aan een KDV heeft gesteld. Zo hebben we een blusapparaat, rookmelders, blusdekens, vluchtroute aangebracht. Verwarmingsapparatuur wordt jaarlijks door een erkend bedrijf gecontroleerd. Ook de leiding is goed op de hoogte bij eventuele calamiteiten. Roken en open vuur is binnen Lieve Schoot niet toegestaan.bottom