Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief nr.1

Samen spelen, samen delen

Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan als je dat ziet!!

Bij ons laten we merken dat wij stil kunnen werken!!!

Wij zijn lief en eerlijk tegen elkaar!!!!


 1. Voorstelronde OKA (Ouder- en Kindadviseur)

De Ouder- en Kindadviseur die aan onze kinderdagverblijf verbonden is, heet Bonnie Klein. Ouders met vragen over opvoeden en opgroeien, kunnen kosteloos terecht bij de Ouder- en Kindadviseur. Het kan bijvoorbeeld gaan over slaapproblemen, driftbuien, eetproblemen en zindelijkheid.

 1. Uurtarief

Met de goedkeuring van de oudercommissie hebben wij besloten om de uurtarief te verhogen. De nieuwe uurtarief voor de dagopvang bedraagt vanaf  januari 2015 € 6,60, voorheen (2015) was het bedrag € 6,35. Vanaf 1 januari 2016 zullen de contracten aangepast worden naar het nieuwe uurtarief. Ouders, jullie kunnen vanaf nu aan de belastingdienst doorgeven dat de uurtarief is verhoogt.

 1. Te laat ophalen

Wat kunt u doen als u te laat bent?

Voor de medewerkers is het ontzettend vervelend als de ouders de kinderen te laat ophalen. Jouw werktijd is voorbij en je hebt zelf misschien ook een gezin thuis dat zit te wachten.

Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers op. “Op tijd” wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken eindtijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is, raden wij aan om wat eerder te komen zodat er een rustige overdracht gegeven kan worden.

Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje als u het niet redt. Één van de aanwezige leidsters noteert uw naam, de datum, het aantal minuten en de reden van uw te laat bent gekomen.

Welke regels hanteren wij?

Wij hanteren de volgende procedure bij te laat komen:

 1. Bij elke te laat ophalen wordt er een notitie van uw naam gemaakt.
 2. Als u uw kind 2de keer te laat heeft opgehaald ontvangt u een waarschuwingsbrief.
 3. bij 3de keer te laat komen € 50,00 in rekening wordt gebracht.
 1. VVE (Voor- Vroegschoolse Educatie)

Ieder kind een succesvolle schoolloopbaan

Amsterdam wil dat elk kind een succesvolle schoolloopbaan kan doorlopen, passend bij zijn of haar capaciteiten. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en wanneer dat nodig is te bestrijden. Daar werkt de gemeente hard aan – samen met ouders, welzijnsorganisaties, kinderdagverblijven en scholen.

VVE, Wat betekent dat?

VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE.

Indicatie en toeleiding

Kinderen met risico op (taal)achterstand krijgen tijdens de reguliere consulten op het Ouder- en Kindcentrum (OKC) een zogenaamde ‘ja-indicatie’. Een Ouder- en Kindadviseur (jeugdverpleegkundige 0-4) spreekt met de ouders over de reden van de indicatie en de voordelen van deelname aan voorschoolse educatie. Ook worden ouders begeleid bij de aanmelding van het kind voor een voorschool. Amsterdam wil dat in 2015 negentig procent van de peuters met risico op een taalachterstand op een voorschool zit.

Uitbreiding van aanbod en bereik

Om dat mogelijk te maken wordt het aanbod van voorscholen uitgebreid tot 8.750 plaatsen. De gemeente stuurt op uitbreiding van het aantal plaatsen en erkent nieuwe voorschoolaanbieders die voldoen aan de wettelijke en Amsterdamse kwaliteitseisen. Ook is afgesproken dat alle basisscholen vroegschoolse educatie aanbieden.

Kwaliteit, toezicht en handhaving

Amsterdam stelt hoge eisen aan de kwaliteit van vve. Op verschillende manieren ondersteunt de gemeente vve-locaties om opbrengstgericht(er) te werken, met heldere doelen, een doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschool en inzicht in de leerontwikkeling van kinderen. De gemeente (GGD) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de voorschool. De Inspectie voor het Onderwijs houdt toezicht op de vroegscholen.

 Voorschoolse en vroegschoolse educatie

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 3 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de kleuterklassen van de basisschool. Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

 VVE is meer dan taalontwikkeling

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen, zingen, doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

 • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
 • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken

 Ons VVE- programma

Het Piramide VVE-programma is door Cito ontwikkeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Piramide is één van de VVE-programma’s waarmee in Amsterdam wordt gewerkt.  Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan. Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool.

Materiaal Piramide VVE

De ouder is en blijft dicht bij het kind en neemt tegelijkertijd afstand, zodat het kind zelfstandig kan worden. Deze paradox is de basis voor het Piramide-concept. Er worden vier basisbegrippen onderscheiden: psychologische nabijheid, psychologische afstand, het initiatief van het kind, het initiatief van de opvoeder (leidster/leerkracht). Er zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een implementatieboek, trainingsmodulen, projectboeken, een dagritme-pakket en ontwikkelingsmateriaal. Ook is er een Kwaliteitssysteem (de Piramide Implementatie Assessment) ontwikkeld.

VVE Thuis

Uit onderzoek blijkt dat wat op de peuterschool/ kinderopvang gebeurt nog meer effect heeft als u dit thuis herhaalt. Vandaar het programma VVE Thuis. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te praten over wat ze op de peuterschool/kinderopvang hebben gedaan. Daarom krijgen ouders informatie van de pedagogisch medewerkers over de thema’s en de daarbij behorende activiteiten.

Per thema wordt er een VVE Thuis bijeenkomst gehouden op de peuterschool/kinderopvang met de pedagogisch medewerkster van de groep en een OKA (Ouder- / kindadviseur) medewerker. Ouders krijgen hier uitleg en handvatten om thuis ook aan de slag te gaan met de aangeboden activiteiten. Deze aansluiting en herhaling is heel belangrijk voor uw kind. Per thema krijgt u boekjes en materiaal van VVE Thuis mee naar huis. Al gauw merkt u hoe leuk het is om met uw kind aan de slag te gaan.

Soms helpt het om als ouder kennis en ervaringen uit te wisselen. Het OKA organiseert hiervoor koffieochtenden. Onder het genot van een kopje koffie komen allerhande opvoedingsvragen en tips aan de orde.  Ik hoop dan ook dat jullie hieraan gaan deelnemen.

 1. VVE thema kleding

Vanaf 25 januari 2016 t/m 12 februari 2016 starten wij met een nieuwe thema. De nieuwe thema is “thema kleiding”. We gaan werken/leren over kleding. Ook leren we hier liedjes en versjes over. De kinderen mogen ook iets meenemen zoals een  kledingstuk. Bij dit thema leren we een nieuw letter, namelijk de letter k. De kinderen vanaf 2,5 jaar hebben werkbladen gekregen om samen met de leiders erin te werken.

 1. Voorstelronde Oudercommissie

Onze nieuwe  leden zijn:

 • Fatos Hasturk (moeder van Ela)
 • Fatima ( moeder van Amal, Dounya en Warda)
 • Arzu Kaya (moeder van Furkan)

Wij hebben nieuwe leden voor de oudercommissie. De oudercommissie wordt gevormd door een aantal actieve ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij de kinderopvang Lieve Schoot. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van kinderopvang Lieve Schoot. De oudercommissie mag daarnaast het management adviseren van verschillende beleidsonderwerpen.

De zes redenen om lid te zijn bij de oudercommissie zijn:

 1. Actief meedenken over het beleid van Lieve Schoot
 2. Een bijdrage leveren aan de kwaliteit
 3. Vertegenwoordiger zijn van Lieve Schoot
 4. Vier keer per jaar vergaderen
 5. Betrokken zijn bij o.a. veiligheid, hygiëne en gezonde voeding
 6. Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling.

De nieuwe leden zijn van harte welkom!

 1. Belastingdienst voor 2014 hoge naheffing

Veel ouders hebben van de Belastingdienst een onwaarschijnlijk hoge naheffing voor de kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen.  Op basis van de aangeleverde gegevens van de kinderopvangorganisaties zijn definitieve berekeningen gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie. De Belastingdienst/Toeslagen heeft geen inzicht in wèlke definitieve berekeningen gebaseerd zijn op onjuiste gegevens, daarom is het nodig dat u zelf actie onderneemt. BOinK heeft de Belastingdienst nadrukkelijk verzocht ouders tegemoet te komen. Dat heeft het volgende opgeleverd:

 • u moet binnen 6 weken bezwaar aantekenen (zie hieronder). Wij raden u echter aan om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in te dienen. Ook als u ons een kopie van uw naheffingsformulier heeft toegestuurd dient u bij de Belastingdienst bezwaar te maken.
 • nadat de Belastingdienst uw bezwaar heeft ontvangen krijgt u ‘uitstel van betaling’: u hoeft het bedrag (nog) niet terug te betalen en verdere terugvorderingsmaatregelen (ook verrekeningen) worden voorkomen
 • voor een snellere afhandeling worden de bezwaarschriften kinderopvangtoeslag 2014 met prioriteit behandeld. De duur van de bezwaarprocedure is ons op dit moment niet bekend

 Bezwaar aantekenen

Maak zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening (deze vindt u op de brief met de naheffing) bezwaar. Volg onderstaande stappen:

 1. Download hetbezwaarformulier van de belastingdienst.
 2. Vul uw gegevens in bij de onderdelen 1, 2, 6 en 8. Houd het (de) burgerservicenummer(s) van uw kind(eren) bij de hand. Geef bij punt 6 aan dat u de naheffing niet betaalt voor het bezwaarschrift is behandeld, voeg bijvoorbeeld de volgende zin toe: “Zolang deze bezwaarprocedure loopt, zal ik de naheffing niet voldoen”.
 3. Print het formulier.
 4. Onder teken het formulier.
 5. Voeg de jaaropgave(n) van uw kinderopvangorganisatie toe.  Voor elk kind moet er een aparte jaaropgave worden toegevoegd. Jaaropgave(n) (nog) niet ontvangen? Vraag de jaaropgave(n) bij uw kinderopvangorganisatie op. Ontvangt u de jaaropgave(n) pas 6 weken na de datum van de definitieve berekening, stuur dan nu alvast het bezwaarformulier op en voeg bij punt 6 de volgende zin  toe: “Op dit moment ben ik nog niet in het bezit van de jaaropgave(n) van mijn kinderopvangorganisatie. Deze stuur ik na zodra ik erover beschik.` U ontvangt dan van de Belastingdienst/Toeslagen een brief waarin staat waar u de ontbrekende jaaropgave(n) naar toe kunt sturen.
 6. Stuur het bezwaarformulier met de jaaropgave(n) naar het adres dat u onderaan het bezwaarformulier vindt.

BOinK zet zich in om ouders zo goed mogelijk te informeren maar is niet verantwoordelijk voor het bezwaarschrift dat u instuurt en niet aansprakelijk voor de eventuele acties die hieruit voortkomen danwel de beslissing van de Belastingdienst. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Tot zover weer het nieuws van kinderdagverblijf Lieve Schoot. Mochten er ragen/opmerkingen zijn, loop gerust even binnen.

Met vriendelijke groet,

Esin Dogan-Aksoy

bottom